با سلام واحترام     چون ابلاغ های همه شما بدرستی صادر نشده است .فیش حقوقی به آدرس درست مدرسه ای که درآن تدریس دارید نمی تواند ارسال شود .در واقع تولید فیش حقوقی برای امور مالی چون بدست شمانمی رسد زاید است لذا استدعا دارد از طریق اینترنت فیش حقوقی دریافت دارید .آدرس 

http://www.guilan.medui.ir/3716     چنانچه به اینترنت دسترسی ندارید با حضور در امور مالی خدمتگزاری می نماییم .

تحریری