باسلام واحترام به  استناد نامه 33/43868/710مورخ 24/8/88وزارت متبوع که به تاییدمدیر کل امور اداری وتشکیلات  وزارت متبوع رسیده است موضوع پرداخت هزینه سفر برای سال جدید وجاهت قانونی ندارد

تحریری