کسی را برای دوستی انتخاب کنید که دلش آنقدر بزرگ باشه تا اگر خواستی یه وقتی خودت را تو دلش جا بدی مجبور نباشی خودت را کوچک کنی